Yrityksille

Mapitare tuoteperheeseen kuuluu kuluttaja version lisäksi myös viranomais- ja yritys käyttöön suunnattu Mapitare Easy Tracker –versio.

Mapitare Easy Tracker suunnittelussa on huomioitu erityisesti yhteistyömahdollisuudet erilaisten ohjelmapalveluyrityksien ja pelastusorganisaatioiden kanssa.

Tarvittaessa ohjelmaa voidaan räätälöidä kustannustehokkaasti asiakkaan tarpeiden ja ilmeen mukaisesti.

Mapitare Easy Tracker -versiossa organisaation pääkäyttäjät voivat muodostaa ryhmiä, jolloin kartalla on mahdollista nähdä oman sijaintinsa lisäksi kaverienkin sijainnit.

Tällöin kartan kautta onnistuu myös kommunikointi samassa ryhmässä olevien kanssa.

Ryhmien muodostaminen on käytännöllistä ja hyödyllistä, jolloin viranomaisilla on reaaliaikainen tilannekuva vaikka etsintöjen aikana.

Paikannusjärjestelmä organisaatioiden käyttöön.

Sovellus on tarkoitettu valtion, kuntien, yrityksien ja yhdistyksien sisäiseen käyttöön. Mapitare Easy Tracker ohjelma on saanut myös Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) hyväksynnän.

Liittyäkseen organisaation tilannekuvaan sovelluksen käyttäjän tulee ottaa yhteyttä oman organisaation yhteyshenkilöön sähköpostitse.

Organisaatiossa on nimetyt henkilöt, jotka vastaavat operatiivisten tilannekuva- ja johtamisjärjestelmien ylläpidosta.

Yrityksemme tarjoaa kokonaisvaltaista kartta- ja paikannuspalvelua sekä asiakaskohtaisia viestintä-, karttateknologia- ja rajapintapalveluita ja niistä koostettuja tilannekuva- ja johtamisjärjestelmiä eri organisaatioille.

Palvelut voi sisältää eri organisaatioiden välisiä sidoksia ja rooleja esim. tehdas, kuljetus, myynti ja hallinto tai poliisi- / pelastustoimi, VPK ja VaPePa.

Uusien organisaatioiden palveluavaukset: ottakaa yhteyttä info@mapitare

Tämä on Mapitare Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.05.2018.

Rekisterinpitäjä

Mapitare Oy
Hirvaskatu 14
96190 Rovaniemi
Y-tunnus 2220644-8
info@mapitare.fi
puh. +358 40 53 59 506

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Organisaatioiden omat pääkäyttäjät vastaavat rekisteristä.

Rekisterin nimi

Mapitare Oy:n organisaatioiden käyttöoikeuden hallintarekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin.

Tietoja ei käytetä markkinointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen tiedot, jotka ovat tyypillisesti organisaatio, pääkäyttäjän nimi ja yhteystiedot. Pääkäyttäjät tallentavat organisaationsa käyttäjistä tiedot: Ryhmä, nimi (voi olla anonyymi), ohjelman referenssi ID (käyttäjän varmennus) ja puhelin numeron.

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: Henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) ja käyttäjän varmennustieto.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta suoraan organisaatioiden pääkäyttäjiltä sähköpostitse, puhelimitse ja sopimuksista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei julkaista miltään osin.

Henkilötietoja ei luovuteta muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

  • Käytämme laskutusjärjestelmää, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista:

Asiakkaan yhteyshenkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten laskutus ja reskontra.

  • Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti rekisterinpitäjän toimesta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää oman organisaation pääkäyttäjälle, joka saattaa sen kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee ilmoittaa ensisijaisesti organisaationsa pääkäyttäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

KÄYTTÄJÄEHDOT

MAPITARE ei takaa ohjelman virheetöntä toimintaa kaikissa laitteistoissa-, alustoissa, sekä ohjelmakombinaatioissa.

MAPITARE ei vastaa tuotteen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Jos ohjelma ei toimi, niin olemme kiitollisia teidän palautteesta (ilmoita laitteen tyyppi, android versio).

Lue Traficom tiedote elektronisten meriaineistojen käyttöön liittyen.

Traficom logo