Privacy policy

English

Does not collect or register any information about users!

PRIVACY POLICY:

Mapitare Ltd collects, stores, and uses your personal information as a data controller in connection with and in order to provide and develop Mapitare products, mobile applications, services and websites (together “Services”) according to this privacy policy (“Privacy Policy”).

For questions and information about Privacy Policy and data subject’s rights, please contact us at info@mapitare.fi or alternatively at Mapitare, Privacy Policy, Hirvaskatu 14, 96190 ROVANIEMI, Finland.

All Mapitare Services are governed by this Privacy Policy. Mapitare reserves the right to modify this Privacy Policy. Your continued use of Services will signify your acceptance of the changes to this Privacy Policy.

How We Collect Your data

Mapitare apps don’t collect your information.

The only situation we collect Your personal data is when you contact us per email or phone. Also in these cases your information is held only as long as the your support case is open. After that we discard Your personal information.

Location data

Mapitare apps are location based applications, but they don’t collect your data or movement for Mapitare.

Disclosure and Transfer of Personal Data

Mapitare does not disclose your personal data to third parties.

TERM OF USES:

MAPITARE does not take any responsibility for an application performance nor provides any warranty for it. MAPITARE does its best to keep the information in application as reliable as possible, if you think you have found an error please contact us.

MAPITARE shall in no event be liable for any direct, indirect or consequential damages, or any damages of any kind, arising out of or in any way connected with the use of applications or the information or materials contained in, or accessed through, MAPITARE applications.

Not for navigational use. Use with your own risk. Finnish Transport Agency has not checked information in MAPITARE applications and does not take any responsibility of changes during the data aggregation process. These is no quarantee that MAPITARE products comply with national or international regulations on navigational products.

Read Finnish Traficom’s announcement regarding the use of electronic maritime data.

Traficom logo

Finland

Ei kerätä tai rekisteröidä mitään tietoja käyttäjistä!

TIETOSUOJASELOSTE:

Mapitare Oy kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen (”Tietosuojaseloste”) mukaisesti rekisterinpitäjänä tarjotakseen ja kehittääkseen Mapitare:n tuotteita, mobiilisovelluksia, palveluita ja verkkosivuja (yhdessä ”Palvelut”) sekä näihin liittyen.

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksissä ja tiedusteluissa voit halutessasi olla yhteydessä meihin joko sähköpostilla osoitteeseen info@mapitare.fi tai vaihtoehtoisesti kirjeitse osoitteeseen Mapitare, Tietosuojaseloste, Hirvaskatu 14, 96190 ROVANIEMI, Suomi.

Tämä Tietosuojaseloste koskee kaikkia Mapitare palveluita.
Mapitare pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen.
Palveluiden käyttämisen jatkaminen tarkoittaa, että olet hyväksynyt tähän Tietosuojaselosteeseen tehdyt muutokset.

Miten keräämme sinun tietojasi

Mapitare ohjelmistot eivät kerää sinun tietojasi.

Ainoastaan kun lähestyt meitä sähköpostitse tai puhelimitse, tallennetaan kontaktitietosi meille siksi aikaa, kun selvittelemme sinua koskevaa pyyntöä tai teknistä ongelmaa. Kun tehtävä on ohi, niin poistamme henkilökohtaiset tietosi.

Paikkatiedot

Vaikka Mapitare on paikkatieto-ohjelmisto, niin se ei kerää toimittajalle mitään tietoa sinun liikkeistäsi tai tallenteistasi.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

KÄYTTÄJÄEHDOT:

MAPITARE ei takaa ohjelman virheetöntä toimintaa kaikissa laitteistoissa-, alustoissa, sekä ohjelmakombinaatioissa. MAPITARE ei vastaa tuotteen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Jos ohjelma ei toimi, niin olemme kiitollisia teidän palautteesta (ilmoita laitteen tyyppi, android versio).

Ei navigointiin. Liikennevirasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota mitään vastuuta valmistuksen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista. Ei ole olemassa takuita siitä, että tämä tuote noudattaa asianmukaisten navigointituotteiden käyttöä koskevia kansallisia tai kansainvälisiä säännöksiä.

Lue Traficom tiedote elektronisten meriaineistojen käyttöön liittyen.

Traficom logo

Swedish

Vi samlar eller registrerar ingen information om våra användare!

DATASKYDDSBESKRIVNING:

Mapitare Ltd samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter som registeransvarig i samband med och för att erbjuda och utveckla Mapitare produkter, mobilapplikationer, tjänster och nätsidor (tillsammans ”Tjänster”) i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning (”Dataskyddsbeskrivning”).

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om Dataskyddsbeskrivningen eller om den registrerades rättigheter kan du kontakta oss på adressen info@mapitare.fi eller på adressen Mapitare, Dataskydd, Hirvaskatu 14, 96190 ROVANIEMI, Finland.

Denna Dataskyddsbeskrivning gäller samtliga Mapitare Tjänster. Mapitare förbehåller sig rätten att ändra Dataskyddsbeskrivningen. Genom att fortsätta använda Tjänsterna godkänner du ändringarna i Dataskyddsbeskrivningen.

Hur vi samlar in dina uppgifter

Mapitare mobilapplikationer samlar inte dina personliga uppgifter.

Du utlämnar personuppgifter till Mapitare bara när du personligt kontaktar oss per e-post eller telefon. I denna situationen raderar vi den personliga informationen efter tekniskt stöd eller motsvarandet kommunikationsbehov har upphörts.

Platsinformation

Mapitare mobilspplikationerna är baserad på noggrann platsinforamtion från GPS-signaler men applikationerna samlar inte dina personliga uppgifter utanför applikationen i din apparat.

Utlämnande och översändande av personuppgifter

Personuppgifter kan inte utlämnas åt tredje parter.

ANVÄNDARVILKOR:

Mapitare garanterar ej felfri användning av applikationernas utförande eller för skador som kan åstadskomma då man använder produkten. Mapitare gör sitt bästa för att hålla informationen i applikationerna så pålitliga som möjligt. Om du hittar ett fel, vänligen kontakta oss.

Ej för navigation. Finlands Trafikverk har ej kontrollerat produktens information och tar inget ansvar för tillverkningen eller av förändringar som skett efter tillverkningen.

Det finns ingen garanti på att denna produkt håller sig till regler som gäller allmänna navigationprodukters nationella eller internationella bestämmelser.

Läs finska Traficoms tillkännagivande om användningen av elektronisk sjöfartsdata.

Traficom logo

Norway

Vi verken samler inn eller registrerer informasjon om brukerne!

PERSONVERNSBESKRIVELSE:

Mapitare Ltd samler inn, lagrer og bruker personlig data som registreringsansvarlig i forbindelse med tilbud og utvikling av Mapitares produkter, mobilapplikasjoner, tjenester og nettsider (heretter kalt ”Tjenester”) i samsvar med denne personvernbeskrivelsen (”Personvernbeskrivelse”).

Hvis du har spørsmål eller vil ha mer informasjon om Personvernbeskrivelsen eller den registrertes rettigheter, kan du kontakte oss på adressen info@mapitare.fi eller på adressen Mapitare, Dataskydd, Hirvaskatu 14, 96190 ROVANIEMI, Finland.

Denne personvernsbeskrivelsen gjelder samtlige Mapitare-tjenester. Mapitare forbeholder seg retten til å endre personvernbeskrivelsen. Ved å fortsette å bruke tjenestene, godkjenner du endringene i personvernbeskrivelsen.

Innsamling av opplysninger

Mapitares mobilapplikasjoner samler ikke inn personlige opplysninger.

Du angir personopplysninger til Mapitare utelukkende når du personlig kontakter oss via e-post eller telefon. I denne situasjonen sletter vi personlig informasjon etter at teknisk støtte eller tilsvarende kommunikasjonsbehov har opphørt.

Plassinformasjon

Mapitare mobilapplikasjoner er basert på nøyaktig plassinformasjon fra GPS-signaler, men applikasjonene samler ikke inn personlige opplysninger utenfor applikasjonen i din enhet.

Publisering og oversending av personopplysninger

Personopplysninger blir ikke overført til tredjeparter.

BRUKERVILKÅR:

Mapitare garanterer ikke feilfri bruk av applikasjonene eller for skader som kan oppstå ved bruk av produktet. Mapitare gjør sitt beste for å holde informasjonen i applikasjonene så pålitelig som mulig. Hvis du finner en feil, ta kontakt med oss.

Ikke for navigering Finlands Trafikverk har ikke kontrollert produktets informasjon og tar ikke ansvar for produksjon eller forandring som har oppstått etter produksjonen.

Det finnes ingen garanti for at dette produktet overholder regler som gjelder generelle navigeringsprodukters nasjonale eller internasjonale bestemmelser.

Les finske Traficoms kunngjøring angående bruk av elektroniske maritime data.

Traficom logo