BRUKSANVISNING FÖR MAPITARES APPLIKATIONER

Tack för att du valde MAPITARE. Ny teknik garanterar hög prestanda och tillförlitlighet, en enkel användning och tillgång till uppdaterat material. Våra applikationer lämpar sig för synnerligen kritiska arbeten som kräver hög precision.Petri Särkisaari
Mapitare Ldt
---------------------------
Sök plats
Sök egen plats
Lägga till punkter och linjer
Spara spårs
GPS
Inställningar
Låsning av kartan, kompassvisning


 • Flytta kartan i önskad riktning med ett finger.

 • Använd två fingrar för att zooma in eller ut (pinch). Zoomar du in tillräckligt mycket, visas symbolernas förklaring (gäller inte stenar eller sävbestånd).

 • Genom att röra vid kartan visas koordinaterna.

 • Varje gång du rör vid kartan kopieras den aktuella platsens koordinater till klippbordet, på så sätt kan du enkelt bifoga dem till e-post eller textmeddelanden.

 • För att mäta avståndet mellan två punkter, peka samtidigt på båda punkterna.


SÖK PLATS
  Sök adress och plats
   
SÖK EGEN PLATS


 • Sök sparad plats, rutt eller punkt. Du kan även skicka positionen till en annan person. Tryck och håll på önskad position i listan för egna platser tills programmet föreslår att positionen läggs som bilaga till en GPX-fil, förutsatt att mottagarens utrustning har stöd för GPX-filer.

 • Du kan även ta emot GPX-filer. Den emottagna GPX-filen hittar du i listan över egna platser.


Skicka GPX-filer till e-post: 

 1. Tryck på ikonen för egen plats .

 2. Tryck ett ögonblick på den position i listan som du vill skicka.

 3. Välj bifoga till e-post, ange mottagare och skicka.

 

Mottagning av GPX-fil: 

 1. Klicka på e-postbilagan, som du fått (gmail) så kan du direkt spara filen i Mapitare applikationen.

 2. Den emottagna geodatan syns nu i listan för egna platser.

 

LÄGGA TILL PUNKTER OCH LINJER SAMT SKAPA RUTT


Pisteen / viivan merkintä: 

 1. Tryck för att aktivera ikonen (ändrar färg till rött).

 2. Ange den önskade platsen/ området på kartan. Du kan lägga in en bruten linje på kartan genom att trycka upprepade gånger.

 3. Då du har lagt in punkten/området på kartan, tryck och håll på ikonen tills en dialogruta visas som ber dig namnge platsen samt spara eller avbryta inmatningen.

Lägg till rutt genom att använda platssökning:

 1. Tryck för att aktivera ikonen (ändrar färg till rött).

 2. Klicka på ikonen för platssökning   och skriv in önskad adress. Adressen visas på kartan.

 3. Skriv sedan in destinationsadressen i sökfältet för plats.

 4. Då du har lagt in din rutt på kartan, tryck och håll på ikonen tills en dialogruta visas, som ber dig spara eller avbryta inmatningen av rutten.

 

SPARA SPÅR

 

 1. Slå på GPS-enheten  (ikonen ändrar färg till blått) för att se din position på kartan.

 2. Tryck sedan på ikonen för spårregistrering för att aktivera den (ändrar färg till rött). Den tillryggalagda sträckan visas/sparas kontinuerligt på kartan.

 3. För att spara rutten; tryck och håll på ikonen tills en dialogruta visas som ber dig namnge det sparade spåret.HYVÄ TIETÄÄ:


 • Information om den tillryggalagda sträckans längd visas uppe i kanten på skärmen.

 • Information om den planerade ruttens längd visas uppe till vänster på skärmen.

 • I listan över egna sökningar visas även objektens koordinater och längder.

 • För att korrigera visningen kan du radera den senast inlagda punkten; tryck igen och håll på samma punkt


GPS


ej aktiv aktiv, ej låst aktiv, låst


 • Som förval visas aktuell position centrerad på skärmen. Centreringsfunktionen avbryts om du själv flyttar på kartan. Genom att trycka på GPS-ikonen återställer du centreringsfunktionen. Din position på kartan visas med en blå cirkel.

 • Om din position inte genast kan fastställas, syns meddelandet ”waiting for GPS data” på skärmen.

 • Positionsnoggrannheten anges med en ljusblå halvgenomskinlig ring, vilken omger positionscirkeln.


Positionering:

 1. För att bestämma den egna positionen, tryck på GPS-ikonen. Ikonen ändrar färg till blått, då positionsregistreringen är klar.

 2. För att avsluta positioneringen, tryck på GPS-ikonen och då den blir grön upphör positionsbestämningen. Detta sparar också på enhetens batteri.


Nödlokalisering :

 1. Nu är det möjligt att skicka platsinformation till nödcentralen från programmet. Mata in ditt telefonnumner på inställningar så kan du välja " Nödlokalisering (112)" när du trycker på GPS knappen då GPS funktionen är på.


LÅSNING AV KARTAN / KOMPASSVISNING


 • Kartans låsningsfunktion har tagits fram med tanke på rörligheten. Låset hindrar att lätt beröring eller beröring av misstag orsakar ändring av skala eller avbrott.

 • I det här läget kan du studera kartans innehåll, men varje gång som du upphör att flytta på kartan återgår programmet till den egna positionen.

 • Kartlåsningen har två färdlägen: Kartan mot norr och kompassvisning (kartan roteras enligt färdriktning).

Kartan mot norr:

 1. Slå på GPS-enheten  (ikonen ändrar färg till blått).

 2. Tryck en gång på lås-ikonen  (ikonen ändrar färg till rött), nu är kartan mot norr låst (skärmbilden roterar inte).

 3. Lås upp; tryck och håll på lås-ikonen (ikonen ändrar färg till grönt).


Kompassvisning:

 1. Slå på GPS-enheten  (ikonen ändrar färg till blått)

 2. Tryck på lås-ikonen  2 gånger för att låsa kompassvisningen. Kartan roteras enligt färdriktningen. Funktionen säkerställer att symbolerna visas korrekt och att texten vänds rätt då kartan roteras tillräckligt.

 3. Lås upp; tryck och håll på lås-ikonen (ikonen ändrar färg till grönt).

 

Elektronisk kompass:

 • Då du står stilla, visar pilen i den riktning som du tittar.

 • Kom ihåg att kompassens funktion och tillförlitlighet kan variera avsevärt mellan olika produkter och tillverkare.

 • I rörelse fastställs pilens riktning med hjälp av de punkter man passerat, vilket är en betydligt säkra metod för att fastställa färdriktningen.INSTÄLLNINGARAnpassning av Mapitare gör du under ikonen  för inställningar. Inställningarna omfattar följande: kartupplösning, stil, överföra punkter och rutter, ladda samt anvisningen.Textstorlek:


Du kan välja mellan stor eller mycket stor text.Kartans stil:


Förvalt värde

Avsedd för användning i terräng, framhäver kartelement som visar terrängformationer.

Natt

Avsedd för användning i mörker/i skymning. Bländar inte användaren.

Stad

Avsedd för användning i tätorter. I den här vyn framhävs inte naturformationer på bekostnad av stadsstrukturer, men det oaktat kan man se dem. Framhäver speciellt vägar och stigar.

Sjö

Imiterar stilen för de tryckta sjökorten.


Kartupplösning:


Uppmjukning

Om du har en kraftfull utrustning kan du med en mjukare upplösning få en vy med högre kvalitet.

Områdestäckning

Om du väljer områdestäckning ser du naturreservat och skyddsområden på kartan.

Fastighetsgränser

Om du har informationen för fastighetsgränserna, kan du aktivera eller avaktivera dem här.

Åkerregister

Om du har informationen för åkerregistret, kan du aktivera eller avaktivera dem här.Ladda:

 • Kom ihåg att förutom terrängkartan även ladda sjökortet, om du köpte sjö+terräng programmet!
 • Du har rätt att för samma pris spara programmet på flera enheter, förutsatt att enheterna är registrerade med samma signum. Du kan kontrollera kontot för din enhet: Inställningar -> Konton -> Apple ID. Du behöver även det lösenord som du använde vid registreringen.
Färdriktningsvektorns längd:

Fungerar i sjöprogrammet i låst läge. Visar var du kommer att befinna dig efter vald tid, med aktuell hastighet och riktning.

För över punkter och rutter:

Programmet sparar en GPX-fil för alla egna platser och rutter. Med hjälp av den här funktionen kan du spara de egna punkterna och rutterna i en GPX-fil och informationen kan sedan föras över till en annan enhet, t.ex. som e-post bilaga.--------------------------------------------------------------------------------

Vi önskar dig goda erfarenheter, trygg resa och väl utförda arbetsuppgifter var du än rör dig i Finland eller i Swerige!